Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent Regina Frakking, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent. Client, diegene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Arts de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.
Praktijkadres de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend. Overeenkomst, gemaakte afspraken tussen de gewichtsconsulent en de cliënt.

Artikel 2. Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daardoor in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit, dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.
Consulten in pakketten dienen vooruit betaald te worden en hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na datum aankoop. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar opgestelde en/of geven adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en (haar) kennis, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De opgestelde en/of gegeven adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

 

Artikel 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de gewichtsconsulent, contant te geschieden voor aanvang van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door de gewichtsconsulent, dienen vooraf betaald te worden.
Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5, = administratiekosten. Indien de nota na 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Voor bedrijven of instelling geld een betalingstermijn van 30 dagen. . Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5, = administratiekosten. Indien de nota na 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent bevoegd is kennis te nemen van geschillen. Rechtbank te Almelo Partijen verklaren Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst.